Celebrating World Environment Day 2022

June 30, 2022

LXML’s environmental standards are recognized as an example of excellence in Laos. We monitor environmental risks to save the #OnlyOneEarth we live in, including water, air quality, waste management, and protecting nature and biodiversity around our mine and communities.

Everyone has a role to play in saving the #OnlyOneEarth we live in. Let’s hear how our employees do their part.

ມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ລຊມລ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນຕົວແບບທີ່ດີເລີດໃນ ສປປ ລາວ. ບໍລິສັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປົກປ້ອງໂລກພຽງໜຶ່ງດຽວ ທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່ #OnlyOneEarth, ໃນນັ້ນແມ່ນລວມທັງ ຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ອາກາດ, ພ້ອມທັງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການປົກປ້ອງທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນຢູ່ອ້ອມຂ້າງບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເຈົ້າພາບ.

ທຸກໆຄົນມີບົດບາດໃນການຮັກສາ #ໂລກພຽງໜຶ່ງດຽວ ທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່. ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າ ພະນັກງານຂອງ ລຊມລ ປະກອບສ່ວນແນວໃດ.