Sepon Emergency Response Team Enhances Safety Training with Confined Space Rescue

May 17, 2024

The Sepon Emergency Response Team (SERT) reaffirms its commitment to safety excellence through the implementation of the Confined Space Rescue program as part of its ongoing training initiatives. The program, an integral component of the Sunday SERT training regimen, underscores Sepon's dedication to ensuring the highest standards of emergency response preparedness within its operations.

The Sunday SERT training, colloquially known as the Sunday SERT training, forms a cornerstone of Sepon's skill maintenance strategy. Held weekly, each session focuses on a distinct topic crucial to emergency response, ranging from First Attack Fire Fighting to Hazmat Rescue courses. Among these vital topics is Confined Space Rescue, a specialized training designed to equip personnel with the knowledge and skills necessary to navigate confined space environments safely.

Aligned with Australian Standards AS 2865 for Safe Working in Confined Spaces, the Confined Space Rescue training encompasses a comprehensive curriculum aimed at fostering a deep understanding of confined space protocols and rescue procedures. Under the expert guidance of certified instructors, participants undergo rigorous training exercises, including risk assessment interpretation, confined space rescue planning, and proficiency in utilizing atmospheric monitoring equipment.

At LXML Sepon we recognize the paramount importance of ensuring the safety and well-being of our personnel in all operational scenarios by providing our team with advanced training such as the Confined Space Rescue program, we empower them to effectively respond to emergencies and mitigate potential risks in confined space environments.

The Confined Space Rescue training caters to SERT personnel and Auxiliary SERT representatives, drawn from various departments across the Sepon site. The comprehensive program spans over two days, comprising both theoretical instruction and practical simulations to reinforce learning outcomes.

After the training, successful participants are equipped with the skills to interpret risk assessments, devise confined space rescue plans, and execute rescue operations within a team framework under simulated conditions. By cultivating a culture of safety excellence through targeted training initiatives, Sepon remains steadfast in its commitment to safeguarding the well-being of its workforce and ensuring operational resilience.

ທີມງານຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດສຸກເສີນ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ຍົກລະດັບການຝຶກອົບຮົມການກູ້ໄພໃນພື້ນທີ່ແຄບ

 

ທຸກໆວັນອາທິດ, ທີມງານຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ (SERT) ມີຄວາມຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຄວາມເປັນເລີດດ້ານຄວາມປອດໄພ ໂດຍໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພ ການກູ້ໄພໃນພື້ນທີ່ແຄບ ການຕັ້ງໜ້າໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມ SERT ທຸກໆວັນອາທິດ, ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມອຸທິດຕົນຂອງໂຄງການ ບໍ່ຄໍາ-ທອງ ເຊໂປນ ເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງການກະກຽມການຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບເຫດການສຸກເສີນພາຍໃນການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດ.

ການຝຶກອົບຮົມ SERT ຈັດຂຶ້ນທຸກໆວັນອາທິດ, ເຊິ່ງຖືເປັນຮາກຖານທີ່ສໍາຄັນຫຼັກຂອງຍຸດທະສາດການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງ ບໍ່ຄໍາ-ທອງ ເຊໂປນ. ໃນແຕ່ລະອາທິດ, ຈະມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດສຸກເສີນພາຍໃນເຊັ່ນ: ການດັບເພິ່ງຂັ້ນຕົ້ນ, ການກູ້ໄພຈາກວັດຖຸອັນຕະລາຍ (HM), ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ (RAR), ການກູ້ໄພໃນພື້ນທີ່ແຄບ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມສະເພາະທີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄະລາກອນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນສາມາດປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມໃນພື້ນທີ່ສ່ຽງອັນຕະລາຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ໃນຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນໄດ້ຜ່ານມາດຕະຖານສາກົນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ AS 2865 ຫຼື Australian Standards AS 2865.

ຢູ່ LXML ບໍ່ຄໍາ-ທອງ ເຊໂປນ ພວກເຮົາຖືເອົາຄວາມປອດໄພເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຮົາໃນທຸກສະຖານະການຂອງການປະຕິບັດງານ, ໂດຍການໃຫ້ທີມງານຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີສີມືຂັ້ນສູງຕົວຢ່າງ ຫຼັກສູດ ການກູ້ໄພໃນພື້ນທີ່ແຄບ, ພວກເຮົາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ບັນເທົາຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈໍາກັດ. ຕາງໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈາກວິຊາການຂອງແຕ່ລະພະແນກ ບົດຮຽນໃນການຝຶກອົບຮົມມີທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພື້ນທີ່ ພ້ອມທັງມີການຈໍາລອງການດໍາເນີນງານຕົວຈິງ ແລະ ມີການປະເມີນຜົນພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ.

ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີທັກສະໃນການວິເຄາະ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການວາງແຜນການກູ້ໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈໍາກັດ ຫຼື ແຄບ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກູ້ໄພຈາກການທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມມາ. ດ້ວຍການປູກຝັງວັດທະນະທໍາຄວາມເປັນເລີດດ້ານຄວາມປອດໄພ ຜ່ານການລິເລີ່ມ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຕົງຕາມເປົ້າໝາຍຂອງ ບໍ່ຄໍາ-ທອງ ເຊໂປນ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ຍັງຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຕົນໃນການປົກປ້ອງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງພະນັກງານ ແລະ ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ.