Savannakhet Governor Commends LXML for Community Hygiene Support

February 21, 2024

The ceremony announcement regarding the stopping of open defecation in Vilabouly district was chaired by Mr. Valiya Sichanthongthip, the Governor of Vilabouly district. The event was attended by his deputy, senior district and village heads, the head of social organizations, representatives of LXML company, and villagers.

During the ceremony, Mr. Valiya Sichanthongthip, Governor of the District, informed the people that LXML has been the main contributor in providing all necessary materials to build family toilets and offering training on public sanitation in numerous villages in Vilabouly District for over 30 years.

On behalf of the Governor of Savannakhet Province, the governor of Vilabouly presented a certificate of appreciation issued by the governor of Savannakhet Province, to Lane Xang Minerals Limited Company (LXML) for its consistent contributions in kind of financial and supervisory support to local development particularly for the construction of familial sanitary latrines, with a total value of LAK 266,699,000 (US$ 12,776.82). LXML's efforts have been instrumental in enabling Vilabouly district to be declared as a model village, with 5 target villages recognized for achieving open defecation-free status and designated as model villages for public health.

The recognition of LXML's contributions underscores the company's commitment to supporting and uplifting community hygiene for the local community in Vilabouly District. Through its initiatives and partnerships, LXML has played a significant role in driving positive change and sustainable development in the Vilabouly district.

"We are grateful for the valuable contributions of LXML to the development of our district. Their support has been crucial in achieving our goals of improving public health and sanitation," said Mr. Valiya Sichanthongthip, Governor of Vilabouly district. LXML has been actively involved in various community development projects, focusing on areas such as food security, education, healthcare, local Business development, infrastructure, cultural heritage, and environmental conservation.

The company's dedication to corporate social responsibility has made a tangible difference in the lives of the local residents and has contributed to the overall progress of the Vilabouly district.

ເຈົ້າແຂວງສະຫັວນນະເຂດຍ້ອງຍໍ LXML ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານສຸຂະອະນາໄມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເມືອງວິລະບູລີໄດ້ຈັດພິທີປະກາດບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍພາຍໃນເມືອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວາລິຍະ ສີຈັນທອງທິບ, ເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີ, ມີບັນດາຮອງເຈົ້າເມືອງ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ LXML ມີບັນດານາຍບ້ານພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ລະຫວ່າງງານສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ວາລິຍະ ສີຈັນທອງທິບ, ເຈົ້າເມືອງ ວິລະບູລີ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ ພໍ່ແມ່ນ ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງ ໃຫ້ຊາບວ່າ LXML ແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນຫຼັກ ໃນການສະ ໜອງອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ການສ້າງຫ້ອງນ້ຳໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ, ພ້ອມທັງໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານ ສຸຂະອະນາໄມໃຫ້ຫຼາຍໝູ່ບ້ານພາຍໃນເມມືອງ ວິລະບູລີ ຫຼາຍກວ່າ 3 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້, ເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ຈໍາກັດ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນວັດຖຸ ແລະ ທຶນຮອນຈໍານວນ 266,699,000 ກີບ ຫຼື 12,776.82 ໂດລາ ສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ 05 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ອ້ອມຂ້າງບໍ່ຄໍາ-ທອງ ເຊໂປນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປະກາດເປັນບ້ານຕົວແບບ ໃນການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ແລະ ເປັນບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ.

ການສັນລະເສີນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງ LXML ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ LXML ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນອັນດັບຕົ້ນຕໍໍ່. ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ບໍລິສັດ LXML ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນການປ່ຽນແປງໄປໃນທິດທາງທີ່ດີ ແລະ ສ້າງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ເມືອງວິລະບູລີ.

ທ່ານ ວາລິຍະ ສີຈັນທອງທິບ, ເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດ LXML ເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນຫຼັກທີ່ສໍາຄັນໃນການສະໜອງທຶນຮອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດໃນການສ້າງຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສຸຂະອະນາໄມໃຫ້ແກ່ຫຼາຍບ້ານໃນເມືອງວິລະບູລີ ມາເປັນເວລາ 30 ກວ່າປີ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຂອບໃຈຕໍ່ການປະກອບສ່ວນອັນລ້ຳຄ່າຂອງ LXML ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເມືອງຂອງພວກເຮົາ. LXML ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໂດຍສຸມໃສ່ຫຼາຍຂົງເຂດເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງ LXML ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂດຍລວມຂອງເມືອງວິລະບູລີ.