LXML Sepon Mine Rated A(+) by Ministry of Energy and Mines

January 17, 2023

The Ministry of Energy and Mines awarded Lane Xang Minerals Limited (LXML) with an A(+) rating last week for setting a leading example to other mining operations in compliance with international environmental standards, contributing to sustainable community development, generating over 5000 local jobs, and for its significant contribution to national socio-economic development in Lao PDR.

 

LXML has maintained the highest rating for six consecutive years since 2016, when the Lao Government initiated such assessments to acknowledge performance standards. LXML is the only mining company in Lao PDR to have consistently achieved this prestigious rating.

The Ministry of Energy and Mines praised LXML for improving livelihoods; modern mining methods and technology; safety standards; supporting local products, businesses, and services; continuing expansion and growth; and for supporting growth in other sectors.

LXML is developing the first modern underground mine in Laos at Sepon Mine in Vilabouly district, Savannakhet province.

LXML secured the A+ rating by meeting certain standards, including: (i) legal compliance; (ii) meeting obligations; (iii) respect for host country and community; (iv) promotion of domestic labour and skills development; (v) safety and occupational health standards; (vi) productive and transparent operation with no adverse social and environmental impacts; and (vii) environmental management and mine closure planning.

“At LXML, we are committed to operating in compliance with national and international standards, especially with regard to safety and environmental performance,” said Mr Saman Aneka, LXML Managing Director.

“Recognition inspires us to strive for continuous improvement as a responsible investor and good corporate citizen to maintain strict standards, and ensure benefits are shared with all stakeholders.”

Since operations commenced in 2003, Sepon Mine has produced over 1.5 million ounces of gold and 1.1 million tonnes of copper, contributing over US$1.6 billion in direct revenue to the Lao PDR in taxes, royalties, and dividends, and hundreds of millions of dollars in indirect benefits through employment, training, community development, and payments to local business partners and suppliers.

More than 40,000 people in Vilabouly benefit from community development programs, totalling US$20 million worth of projects and investment, and community income through local business groups, which has accumulated to US$50 million.

Photo 1: Vice Minister of Energy and Mines Mr Thongphath Inthavong congratulates LXML for consistently achieving an A(+ )rating, handing the award to LXML Managing Director Mr Saman Aneka on 13 January 2023 at the Annual National Mining Conference 2022 hosted by the Ministry of Energy and Mines at Landmark Riverside Hotel, Vientiane Capital, Lao PDR.

ຮູບ 1: ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ລຊມລ ທີ່ສາມາດບັນລຸການຈັດລຳດັບປະເພດ A(+ )ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ, ໂດຍໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ ລຊມລ ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ກອງປະຊຸມຂະແໜງການທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ປະຈຳປີ 2022 ຈັດໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ໄດ້ຮັບໃບກຽດຕິສັກ-ຂັ້ນ A(+ )ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

17 ມັງກອນ 2023

 

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມອບໃບກຽດຕິສັກ ໃນຂັ້ນ A(+ )ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີໃນການເປັນຜູ້ນຳໜ້າ ທາງດ້ານການດຳເນີນໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນແບບຍືນຍົງ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ກວ່າ 5.000 ຕຳແໜ່ງງານ, ພ້ອມທັງໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໃນຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລຊມລ ສາມາດຮັກສາຜົນງານປະເພດສູງທີ່ສຸດນີ້ມາໄດ້ 6 ປີຕິດຕໍ່ກັນຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເມື່ອລັດຖະບານລາວໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດກົນໄກການປະເມີນນີ້ ເພື່ອຮັບຮູ້ຜົນງານ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ. ລຊມລ ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບລຳດັບຊັ້ນອັນຊົງກຽດນີ້.

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມອບໃບກຽດຕິສັກນີ້ ເພື່ອຍ້ອງຍໍ ແລະ ຮັບຮູ້ຜົນງານຂອງ ລຊມລ ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຂອງຊຸມຊົນ; ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ; ການປັດສະຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານທີ່ຮ້າຍແຮງ, ການສະໜັບສະໜູນຜະລິດຕະພັນ, ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການທ້ອງຖິ່ນ; ເປັນທຸລະກິດທີ່ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ແລະ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການອື່ນໆ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້, ບໍລິສັດ ລຊມລ ແມ່ນກຳລັງພັດທະນາບໍ່ແຮ່ໃຕ້ດິນທີ່ທັນສະໄໝແຫ່ງທຳອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ, ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ສິງທີ່ພາໃຫ້ບໍລິສັດ ລຊມລ ໄດ້ຮັບໃບກຽດຕິສັກປະເພດ A+ ແມ່ນການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ຄົບຖ້ວນ ໃນ 7 ຫຼັກການທີ່ກຳນົດຄື: (i) ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; (ii) ປະຕິບັດພັນທະຄົບຖ້ວນ; (iii) ເຄົາລົບນັບຖືປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນເຈົ້າພາບ; (iv) ສົ່ງເສີມແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ພັດທະນາສີມືທັກສະຂອງແຮງງານ; (v) ຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ; (vi) ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີສັກກະຍະພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສ ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ (vii) ມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນປິດບໍ່.

ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ ລຊມລ ໄດ້ກ່າວ່າ: “ທີ່ ລຊມລ, ພວກເຮົາໝາຍໝັ້ນໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານປະເທດ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.”

“ກຽດຕິສັກ ແລະ ການຍ້ອງຍໍທີ່ໄດ້ຮັບມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ ຈະເປັນສິ່ງຕັກເຕືອນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມທັງເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນອົງກອນທີ່ດີ ເພື່ອຮັກສາມາດຕະຖານຕ່າງໆຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດເພື່ອຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນ.”

ຕັ້ງແຕ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ-ຜະລິດຄຳ-ທອງໃນປີ 2003, ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ໄດ້ຜະລິດຄຳຫຼາຍກວ່າ 1,5 ລ້ານອອນສ໌ ແລະ ຜະລິດແຜ່ນທອງຫຼາຍກວ່າ 1,1 ລ້ານໂຕນ ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນລາຍຮັບໂດຍກົງຫຼາຍກວ່າ US$1,6 ຕື້ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການຈ່າຍພາສີ-ອາກອນ, ຄ່າພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແລະ ເງິນປັນຜົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ດ້ວຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ແລະ ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທ້ອງຖິ່ນ.

ປະຊາຊົນເມືອງວິລະບູລີ ຫຼາຍກວ່າ 40.000 ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງ ໂຄງການຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ລວມມູນຄ່າ US$20 ລ້ານ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຜ່ານ ກຸ່ມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ທະວີຄູ່ຂຶ້ນເປັນ US$50 ລ້ານ.