LXML Sepon Mine Produces 6.7 Tonnes Gold in 2022

January 24, 2023

In 2022, Lane Xang Minerals Limited (LXML) Sepon Mine in Savannakhet Province, owned and operated by Chifeng Gold, produced more than 6.7 tonnes of gold and 6,600 tonnes of copper, supporting export revenue and socio-economic development in Lao PDR.

Planned production for 2023 is over 6 tonnes of gold and 7 tonnes of copper.

Since operations commenced in 2003, LXML has contributed over US$1.6 billion to the Lao Government in direct revenue through taxes, royalties, and dividends, in addition to hundreds of millions of dollars in employment, training, community, and local business development.

In 2022 LXML opened the first modern underground mine in Lao PDR at Sepon, setting the standard for other mining operations, extending the life of the mine to at least 2033.

Since 2016, LXML has consistently achieved an A+ rating from the Ministry of Energy and Mines for maintaining environmental and community development standards.

LXML has achieved positive community development outcomes over twenty years of operations in partnership with the Lao Government and host communities, resulting in Vilabouly District’s removal from the list of poorest districts in 2015.

LXML procures US$3 million (75% of fruits, vegetables, and local produce) through local businesses - a combined income over US$50 million – creating important income opportunities.

Our community programs focus on health, education, food security, and livelihoods, including support for disadvantaged communities. We continue to engage cooperatively and consult local communities and other partners on development priorities.

In April 2022, LXML donated US$5 million to Savannakhet Province to upgrade Road 28A, a 41.56km bitumen road from Nabor to Vilabouly District, providing better access to markets for more than 40,000 people. Road 28A is an important link in the ‘East-West’ growth corridor, connecting Lao PDR with Vietnam and Thailand.

LXML has invested approximately US$34 million in infrastructure to extend the national energy grid from Thakhek to Maxahay in cooperation with Electricite Du Laos (EDL), extending economic opportunities to rural communities.

Gold dore from LXML Sepon mine

LXML Sepon employees uphold safety first

ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ຂອງ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ ຜະລິດຄຳໄດ້ 6,7

24 ມັງກອນ 2023

 

ໃນປີ 2022, ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ສາມາດຜະລິດຄຳໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 6,7 ໂຕນ ແລະ ທອງ 6.600 ໂຕນ ອັນໄດ້ສະໜັບສະໜູນລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຄາດໝາຍການຜະລິດທີ່ຕັ້ງໄວ້ສຳລັບປີ 2023 ແມ່ນ ຄຳຫຼາຍກວ່າ 6 ໂຕນ ແລະ ທອງ 7.000 ໂຕນ.

ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມດຳເນີນງານໃນປີ 2003, ບໍລິສັດ ລຊມລ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ US$1.6 ຕື້ເປັນລາຍຮັບໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ຜ່ານການຈ່າຍພາສີອາກອນ, ຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແລະ ເງິນປັນຜົນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍໄດ້ປະກອບ່ສວນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາໃສ່ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນປີ 2022, ພວກເຮົາໄດ້ເປີດບໍ່ແຮ່ໃຕ້ດິນທີ່ທັນສະໄໝແຫ່ງທຳອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ອັນໄດ້ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ບັນທັດຖານໃຫ້ແກ່ໂຄງການບໍ່ແຮ່ອື່ນໆ ກໍຄື ການຂະຫຍາຍອາຍຸການບໍ່ແຮ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ໄປເຖິງປີ 2033 ເປັນຢ່າງຕ່ຳ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016, ລຊມລ ສາມາດຮັກສາ ໃບກຽດຕິສັກ-ຜົນງານປະເພດສູງສຸດ ຂັ້ນ A+ ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສຳລັບການຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ລຊມລ ໄດ້ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ດີ ໃນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງສະເໝີມາ. ຜົນງານເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເປັນສິ່ງຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເມືອງວິລະບູລີ ໄດ້ຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖານະເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໄດ້ ໃນປີ 2015

ລຊມລ ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕ່ຳ US$3 ລ້ານ (75% ຂອງໝາກໄມ້, ຜັກ ແລະ ຜົນຜະລິດທ້ອງຖິ່ນ) ຜ່ານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ - ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ US$50 ລ້ານ – ກໍຄື ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ແຜນງານການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ສຸມໃສ່ ສາທາລະນະສຸກຂອງຊຸມຊົນ, ການສຶກສາຂອງອະນຸຊົນ-ຄົນຮຸ່ນຫຼັງ, ການປະຕິບັດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ບູລິມະສິດຂອງວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ໃນເດືອນ ເມສາ 2022, ລຊມລ ໄດ້ບໍລິຈາກ US$5 ລ້ານ ໃຫ້ແກ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຫຼວງ 28A ຍາວ 41,56ກມ ຈາກນາບໍ່ ເຖິງ ເມືອງວິລະບູລີ ເຊິ່ງຈະສະໜອງ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທີ່ດີກວ່າເກົ່າສຳລັບປະຊາຊົນກວ່າ 40.000 ຄົນ. ເສັ້ນທາງ 28A ເປັນເສັ້ນທາງສຳຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລວທາງເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ທີ່ເຊື່ອມຈອດ ສປປ ລາວ ກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

ລຊມລ ໄດ້ລົງທຶນປະມານ US$34 ລ້ານໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈາກ ເມືອງທ່າແຂກ ເຖິງ ມະຫາໄຊ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ອັນໄດ້ຂະຫຍາຍໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.