LXML Enhances Food Safety and Quality Culture through Public Training Courses

March 22, 2024

LXML recently participated in a Public Training Course on Good Hygiene Practices and Food Safety and Quality Culture for the Food Supply Chain. The training took place from March 05 - 07, 2024, and was conducted by the internationally accredited and globally recognized SGS Academy based in Thailand.

The Occupational Health & Hygiene (OH&H) team at LXML plays a crucial role in supporting the catering department to maintain food safety both on-site and off-site, particularly with external suppliers. However, the team faced challenges in identifying risks, potential hazards, control points, and areas for improvement due to insufficient knowledge of conducting supplier audits based on LXML's food safety plan standard.

The training consisted of two key sessions focused on enhancing food safety and quality culture within the food supply chain. The first session covered Good Hygiene Practice – Hazard Analysis Critical Control (GHP’s -HACCP) System revision, which aimed to provide a deeper understanding of the importance of GHP’s and HACCP food safety requirements in an international standard. This session equipped the OH&H team with the knowledge and skills to audit and support the catering department in identifying biological, chemical, and physical hazards in the food offered to employees and contractors. It also enabled them to determine significant risks, implement controls to minimize employee and contractor illness, and validate adequate controls for hazards.

The second session focused on Food Safety Culture, updating the knowledge of all OH&H auditors on the current food safety management system that can be adopted in LXML's food safety operations. This session emphasized the importance of attitudes, behaviors, and the priority given to food safety in an organization. It underscored the need for a strong food safety culture, where catering staff take responsibility, pride, and care in producing safe food, along with the right knowledge, skills, and a committed attitude to consistently do things the right way.

LXML is committed to maintaining the highest standards of food safety and quality culture within its food supply chain.

The participation in the Public Training Course on Good Hygiene Practice and Food Safety and Quality Culture for Food Supply Chain further strengthens LXML's dedication to upholding these standards and ensuring the safety and well-being of its employees and contractors.

 

LXML ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພດ້ານ ອາຫານ ແລະ ສ້າງຄຸນນະພາບດ້ານການບໍລິການ.

 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ຈໍາກັດ (LXML) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ຄຸນນະພາບທາງວັດທະນະທໍາ ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອາຫານ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 05 - 07 ມີນາ 2024 ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ SGS Academy ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສາກົນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ມິສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ປະເທດໄທ.

ທີມງານສຸຂະພາບແຮງງານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (OH&H) ຂອງ LXML ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ສະໜັບສະໜູນພະແນກປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພອາຫານຂອງພະນັກງານ ທັງຢູ່ໃນພາກສະໜາມ ແລະ ນອກສະໜາມ, ໂດຍສະເພາະການກວດກາ ນໍາຜູ້ສະໜອງອາຫານຈາກພາຍນອກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທີມງານໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ການກໍານົດຈຸດຄວບຄຸມ ແລະ ການປັບປຸງພາຍໃນພື້ນທີ່ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢ່າງຈໍາກັດຕໍ່ການກວດສອບຜູ້ສະຫນອງອາຫານ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງ ບໍລິສັດ LXML.

ການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີບົດຮຽນຢູ່ 2 ພາກຫຼັກ ໂດຍມີການເນັ້ນໃສ່ການເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະ ການສ້າງຄຸນນະພາບດ້ານການບໍລິການອາຫານໃຫ້ກາຍເປັນວັດທະນະທຳ. ພາກທໍາອິດຂອງການຝຶກອົບຮົມໄດ້ກວມເອົາ ການປະຕິບັດດ້ານສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ - ການຄວບຄຸມລະບົບການວິເຄາະເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍ (GHP - HACCP), ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງ GHP ແລະ HACCP ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ການຝຶກອົບຮົມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃຫ້​ທີມ OH&H ​ໃນ​ການ​ກວດ​ສອບ ​ແລະ ສະໜັບສະໜູນ​ພະ​ແນ​ກບໍລິການດ້ານອາຫານ​ໃນ​ການ​ກຳນົດ​ສິ່ງທີ່ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ທາງ​ຊີວະ​ພາບ, ​ເຄມີ ​ແລະ ​ທາງ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ອາຫານ​ທີ່​ສະໜອງ​ໃຫ້​ພະນັກງານ. ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກໍານົດຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ, ປະຕິບັດການຄວບຄຸມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຈັບປ່ວຍຂອງພະນັກງານ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີສອງໄດ້ສຸມໃສ່ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ປັບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ກວດສອບ OH&H ທັງໝົດກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໃນປະຈຸບັນທີ່ສາມາດຮັບຮອງເອົາໃນການດໍາເນີນງານຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານຂອງ LXML. ການຝຶກອົບຮົມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ທັດສະນະຄະຕິ, ພຶດຕິ​ກຳ ​ແລະ ບຸລິມະສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ອາຫານ​ໃນ​ອົງກອນ. ຊຶ່ງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ບ່ອນທີ່ພະນັກງານປຸງແຕ່ງອາຫານຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ການດູແລໃນການຜະລິດອາຫານທີ່ປອດໄພ, ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຮູ້, ທັກສະທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

LXML ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງຈິງໃຈທີ່ຈະຮັກສາມາດຕະຖານ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບດ້ານສະບຽງອາຫານພາຍໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອາຫານຂອງຕົນ.

ການເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ LXML ເພື່ອຮັກສາມາດຕະຖານທີ່ດີທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງພະນັກງານພາຍໃນອົງກອນທຸກຄົນ.