A Local Public Consultation Meeting on the ESIA for the Far Western Project, Sepon Mine

July 05, 2024

Lane Xang Minerals Limited Company (LXML) recently held a public consultation meeting at the local level to discuss the Environmental Impact Assessment (ESIA) Report and Environmental Management and Monitoring Plan (EMMP) for the Far Western Project of the Sepon Mine, located in Vilabouly District, Savannakhet Province.

The meeting was co-chaired by Mr. Chanphengsai Darasavong, Deputy Director General of the Savannakhet Provincial Office of Natural Resources and Environment, and Mr. Phaymany Vongsaykham, Deputy Mayor of Vilabouly District. Participants included various government representatives, community members from surrounding areas, and relevant stakeholders such Department of Forestry – Ministry of Agriculture and Forestry; Department of Water Resources, and  Department of Environment – Ministry of Natural Resources and Environment; Department of Mines Management – Ministry of Energy and Mines; Representative of the Savannakhet Provincial Office of Natural Resources and Environment and Savannakhet Provincial Department of Energy and Mines, Vilabouly District Office of Natural Resources and Environment, and Vilabouly District Authorities and LXML related managers and technical staffs.

The consultation aimed to provide clear information on the ESIA and ESMMP, including mitigation measures and guidelines for addressing potential environmental and social impacts. The open discussion addressed concerns raised by villagers and stakeholders, particularly regarding potential impacts on community agriculture and land use. LXML representatives elaborated on compensation plans and how the project will benefit the communities.

Following the meeting, a committee comprised of local and central government representatives participated in a site visit to the Far Western Project area.

The local public consultation concluded successfully, with all parties reaching a preliminary understanding. A follow-up public consultation meeting at the central level is scheduled to take place soon.

LXML remains committed to prioritizing environmental conservation and the well-being of the host community. As part of our ongoing efforts, we are dedicated to fostering sustainable practices and transparent communication with stakeholders to ensure a harmonious relationship with the environment and local communities.

 

 

 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍຂຸດຄົ້ນຄໍາພາກຕາເວັນຕົກ.

 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ຈໍາກັດ (LXML) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍຂຸດຄົ້ນຄໍາພາກຕາເວັນຕົກ ຂອງ ບໍ່ຄໍາ-ທອງ ເຊໂປນ, ທີ່ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຈັນເພັງໃສ ດາຣາຊະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ໄພມະນີ ວົງໄຊຄຳ, ຮອງເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍຕາງໜ້າຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນອ້ອມຂ້າງເຂດໂຄງການ, ພາກສ່ວນຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຕາງໜ້າພາກສ່ວນລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກົມປ່າໄມ້-ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ-ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່-ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຕາງໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ຕາງໜ້າອໍານາດການປົກຄອງເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ມີບັນດາຜູ້ຈັດການພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ  LXML.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ESIA ແລະ EMMP, ລວມທັງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ທິດທາງເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການຫາລືຮ່ວມກັນແບບເປີດກວ້າງ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ຊາວບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ທີ່ດິນ, ດ້ານການກະສິກຳຊຸມຊົນ ແລະ ອື່ນໆ. ຊຶ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າ ຈາກບໍລິສັດ LXML ກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງແບບລະອຽດອ່ອນກ່ຽວກັບມາດຕະການ, ແຜນການຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ກອງ​ປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານລວມທັງ​ ບັນດາທ່ານ​ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກ​ລັດຖະບານ​ ​ຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍຂຸດຄົ້ນຄໍາພາກຕາເວັນຕົກ ດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຈົບງາມ, ພ້ອມດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ດີ ໂດຍ​ທຸກ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ຮັບຮູ້ ແລະ ມີຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ​ ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້.

ບໍລິສັດ LXML ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ, ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນອ້ອມຂ້າງ. ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດຕະຫຼອດມາ, ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມແນວທາງແບບຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ການປະສານງານຢ່າງໂປ່ງໃສ ຕໍ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາພັນທີ່ດີຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.