ກ່ຽວກັບເຊໂປນ

ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ເປັນຂຸມບໍ່ຄຳ ແລະທອງແດງ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ. ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິນເນເຣລ ຈຳກັດ (LXML) ແມ່ນຊື່ຂອງບໍລິສັດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ຄໍາເຊໂປນ. ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຄໍາ Chifeng Jilong ຈໍາກັດເປັນເຈົ້າຂອງ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ LXML.

ນັບແຕ່ເລີ່ມດໍາເນີນງານໃນປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດ LXML ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ໄດ້ຜະລິດທອງແດງ 1,1 ລ້ານໂຕນ ແລະ ທອງແດງ 1,5 ລ້ານອອນສ໌ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນລາຍຮັບໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ຫຼາຍກວ່າ 1,6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານພາສີ, ຄ່າພາກຫຼວງ ແລະ ເງິນປັນຜົນ. ຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານການຈ້າງງານ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຊຸມຊົນ, ແລະໂຄງການພັດທະນາທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນປີ 2021 ເຊໂປນໄດ້ຜະລິດທອງແດງ 5,341 ໂຕນ ແລະ ທອງແດງ 192,988 ອອນສ໌. ທິດທາງການຜະລິດໃນປີ 2022 ສໍາລັບບໍ່ຄໍາເຊໂປນແມ່ນປະມານ 224,000 ອອນສ໌ (7 ໂຕນ) ຂອງ doré ຄໍາ ແລະ 8,000 ໂຕນຂອງ cathode ທອງແດງ.

ຂ່າວ

ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ຂອງ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ ຜະລິດຄຳໄດ້ 6,7 ໂຕນ ໃນປີ 2022
ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ຂອງ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ ຜະລິດຄຳໄດ້ 6,7 ໂຕນ ໃນປີ 2022

ໃນປີ 2022, ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ສາມາດຜະລິດຄຳໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 6,7 ໂຕນ ແລະ ທອງ 6.600 ໂຕນ ອັນໄດ້ສະໜັບສະໜູນລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຄາດໝາຍການຜະລິດທີ່ຕັ້ງໄວ້ສຳລັບປີ 2023 ແມ່ນ ຄຳຫຼາຍກວ່າ 6 ໂຕນ ແລະ ທອງ 7.000 ໂຕນ.

ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມດຳເນີນງານໃນປີ 2003, ບໍລິສັດ ລຊມລ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ US$1.6 ຕື້ເປັນລາຍຮັບໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ຜ່ານການຈ່າຍພາສີອາກອນ, ຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແລະ ເງິນປັນຜົນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍໄດ້ປະກອບ່ສວນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາໃສ່ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນປີ 2022, ພວກເຮົາໄດ້ເປີດບໍ່ແຮ່ໃຕ້ດິນທີ່ທັນສະໄໝແຫ່ງທຳອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ອັນໄດ້ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ບັນທັດຖານໃຫ້ແກ່ໂຄງການບໍ່ແຮ່ອື່ນໆ ກໍຄື ການຂະຫຍາຍອາຍຸການບໍ່ແຮ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ໄປເຖິງປີ 2033 ເປັນຢ່າງຕ່ຳ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016, ລຊມລ ສາມາດຮັກສາ ໃບກຽດຕິສັກ-ຜົນງານປະເພດສູງສຸດ ຂັ້ນ A+ ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສຳລັບການຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ລຊມລ ໄດ້ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ດີ ໃນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງສະເໝີມາ. ຜົນງານເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເປັນສິ່ງຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເມືອງວິລະບູລີ ໄດ້ຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖານະເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໄດ້ ໃນປີ 2015

ລຊມລ ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕ່ຳ US$3 ລ້ານ (75% ຂອງໝາກໄມ້, ຜັກ ແລະ ຜົນຜະລິດທ້ອງຖິ່ນ) ຜ່ານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ - ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ US$50 ລ້ານ – ກໍຄື ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ແຜນງານການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ສຸມໃສ່ ສາທາລະນະສຸກຂອງຊຸມຊົນ, ການສຶກສາຂອງອະນຸຊົນ-ຄົນຮຸ່ນຫຼັງ, ການປະຕິບັດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ບູລິມະສິດຂອງວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ໃນເດືອນ ເມສາ 2022, ລຊມລ ໄດ້ບໍລິຈາກ US$5 ລ້ານ ໃຫ້ແກ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຫຼວງ 28A ຍາວ 41,56ກມ ຈາກນາບໍ່ ເຖິງ ເມືອງວິລະບູລີ ເຊິ່ງຈະສະໜອງ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທີ່ດີກວ່າເກົ່າສຳລັບປະຊາຊົນກວ່າ 40.000 ຄົນ. ເສັ້ນທາງ 28A ເປັນເສັ້ນທາງສຳຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລວທາງເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ທີ່ເຊື່ອມຈອດ ສປປ ລາວ ກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

ລຊມລ ໄດ້ລົງທຶນປະມານ US$34 ລ້ານໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈາກ ເມືອງທ່າແຂກ ເຖິງ ມະຫາໄຊ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ອັນໄດ້ຂະຫຍາຍໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.

Gold dore from LXML Sepon mine

LXML Sepon employees uphold safety firs

ມັງກອນ 24, 2023
ອ່ານ​ຕື່ມ
ບໍ​ລິ​ສັດ​ ລ້ານ​ຊ້າງ ມິ​ເນ​ໂຣນ​ສ໌ ລິ​ມິ​ເຕັດ ບໍ່​ຄຳ-ທອງ ເຊ​ໂປນ ຍ້ອງ​ຍໍ​ພະ​ນັກ​ງານ 434 ຄົນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຍາວ​ນານ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ບໍ​ລິ​ສັດ​ ລ້ານ​ຊ້າງ ມິ​ເນ​ໂຣນ​ສ໌ ລິ​ມິ​ເຕັດ ບໍ່​ຄຳ-ທອງ ເຊ​ໂປນ ຍ້ອງ​ຍໍ​ພະ​ນັກ​ງານ 434 ຄົນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຍາວ​ນານ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ

​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສ​ປ​ປ ລາວ – ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ ວັນ​ຊາດ​ທີ 2 ທັນ​ວາ ປີ 2022, ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (LXML) ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ໄດ້ຈັດ​ພິ​ທີຍ້ອງ​ຍໍພະນັກງານ 434 ຄົນທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດມາໄດ້ຍາວນານແຕ່ 5 ເຖິງ 20 ປີ. ​ໃນ​ນັ້ນ ມີພະ​ນັກ​ງານ 132 ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ LXML ມາ​ໄດ້ 5ປີ, 55 ຄົນມາ​ໄດ້ 15 ປີ, 8 ຄົນ​ມາ​ໄດ້ 20 ປີ ແລະ 1 ຄົນ​ມາ​ໄດ້ 25ປີ.

ໃນ​ປີ 2023, LXML ຈະ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 20 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ-ຜະ​ລິດ​ແຮ່. ຕະຫຼອດ​ອາ​ຍຸ​ການ​ຂອງ​ບໍ່​ຄຳ-ທອງ ເຊ​ໂປນ, ມີ​ພະ​ນັກ​ງານກວ່າ 10.000 ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຕໍ່​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ LXML, ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຝຶກ​ຝົນ​ທັກ​ສະ​ວິ​ຊາ​ຊີບ ແລະ ສ້າງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ.

ໃນ​ຈຳ​ນວນພະ​ນັກ​ງານ ແລະ ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາທັງ​ໝົດປະ​ມານ 5.000 ຄົນ, 95% ແມ່ນ​ຄົນ​ລາວ, 75% ແມ່ນ​ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ 20% ແມ່ນ​ແມ່​ຍິງ. ໃນ​ສອງ-ສາມ​ທົດ​ສະ​ຫວັດ​ຜ່ານ​ມາ, LXML ໄດ້​ລົງ​ທຶນຫຼາຍລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ລວມ​ທັງ ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ, ການ​ລົງ​ຝຶກ​ງານ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ແລະ ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຕົວ​ຈິງ​. LXML ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃນ​ອາ​ຊີບ​ການ​ງານ ແລະ ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ວິ​ຊາ​ການ​ມື​ອາ​ຊີບຄົນ​ລາວ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ທ່ານ ພໍ ແຮ​ຣິ​ສ໌, ປະ​ທານ LXML ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ຍ້ອງ​ຍໍ-ລາງວັນ​ໃນ​ປີ​ນີ້​ວ່າ: “ທັກ​ສະ ແລະ ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ໄດ້​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ແມ່ນ​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍິ່ງ. ທັກ​ສະ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ ຊັບ​ສິນ-ມໍ​ລະ​ດົກ​ຕິດ​ໂຕ ພະ​ນັກ​ງານ​ທຸກ​ຄົນ​ບໍ່​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຫ່ງ​ໃດ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ກໍ​ຕາມ. LXML ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ລົງ​ທຶນ​ໃສ່​ທຶນ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ  ສ​ປ​ປ ລາວ ຜ່ານ ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ການ​ຝຶກ​ສອນ​ໃນ​ວຽກ ແລະ ຄວາມ​ກ້າວ​ໃນ​ໃນ​ອາ​ຊີບ​ການ​ງານ.”


Photo of onsite celebration atmosphere/ ບັນຍາກາດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຢູ່ ພາກສະໜາມ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2022

ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​, LXML ໄດ້​ເຊັນ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັບ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເຕັກ​ນິກ​ລາວ-ເຢຍ​ລະ​ມັນ ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ທຶນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຊ່າງ​ສີ​ມື​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ບໍ່​ຄຳ-ທອງ ເຊ​ໂປນ ໃນ​ເມືອງວິ​ລະ​ບູ​ລີ. ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ແຜນ​ງານ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຊ່າງ​ສີ​ມື​ທີ່​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ໃນ​ຂະ​ແໜງການ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ລົດ​ຍົນ, ໄຟ​ຟ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ, ຈັກ​ກົນ​ໂຮງ​ງານ, ກົນ​ຈັກ​ໜັກ ແລະ ໂລ​ຫະ​ກຳ​ວິ​ທະ​ຍາ. ພາຍຫຼັງ​ສຳ​ເລັດຫຼັກ​ສູດ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ LXML. ແຜນ​ງານ​ນີ້​ແມ່ນ​ຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄປ​ເຖິງ​ປີ 2027.

ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມດໍາເນີນງານໃນປີ 2003, LXML ໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃສ່ການຝຶກອົບຮົມ, ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ, ແຜນ​ງານ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຊ່າງສີມື​ແຮງ​ງານ, ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາຝຶກງານ. ​ມີນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 105 ຄົນ ທີ່​ໄດ້ສໍາເລັດຫຼັກ​ສູດ​ການຝຶກ​ອົບ​ຮົມນັກສຶກສາຊ່າງສີມື ແລະ 36 ຄົນ ສໍາເລັດການສຶກຊັ້ນ​ສູງ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທຶນ​ທີ່ບໍ​ລິ​ສັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ.

ມາຮອດປັດ​ຈຸ​ບັນ, LXML ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລາວກວ່າ 959.744 ຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ, ພາຍນອກ, ໃນໜ້າວຽກ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໃນ​ເດືອນ ມິ​ຖຸ​ນາ, LXML ໄດ້ຟື້ນຄືນຫຼັກສູດທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ຄື ແຜນ​ງານ​ພັດທະນາຫົວໜ້າຄຸມງານ ແລະ ແຜນ​ງານ​ພັດ​ທະ​ນາການເປັນຜູ້ນໍາ ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການຂຸດຄົ້ນແຮ່ມືອາຊີບຮຸ່ນໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຕັ້ງ​ແຕ່​ເລີ່ມ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ບໍ່​ຄຳ-ທອງ​ເຊ​ໂປນ​ໄດ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເປັນ​ລາຍ​ຮັບ​ໂດຍ​ກົງ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວກວ່າ US$1.6 ຕື້ ຈາກ​ການ​ຈ່າຍ​​ພາ​ສີ-ອາ​ກອນ, ​ຄ່າ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ເງິນ​ປັນ​ຜົນ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້ປະ​ກອບ​ສ່ວນຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ອ້ອມ ຈາກ​ການ​ສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ທຸ​ລະ​ກິດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ທັນວາ 05, 2022
ອ່ານ​ຕື່ມ
ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ ລົງ​ທຶນ​ໃສ່​ຄົນ​ຮຸ່ນ​ໃໝ່ ໃນ​ເມືອງວິ​ລະ​ບູ​ລີ
ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ ລົງ​ທຶນ​ໃສ່​ຄົນ​ຮຸ່ນ​ໃໝ່ ໃນ​ເມືອງວິ​ລະ​ບູ​ລີ

22 ກັນຍາ 2022 – ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (LXML) ໄດ້ຮ່ວມກັບຫ້ອງການສຶກສາ ເມືອງວິລະບູລີ ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ 3 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ  2 ຫ້ອງນ້ຳ ມູນ​ຄ່າ US$36.950 ໃຫ້​ແກ່ ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ພູຄຳ, ບ້ານ ບຸ່ງຄຳ, ເມືອງ ວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ ໂຄງ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​-ຜະ​ລິດ​ຄຳ-ທອງ ເຊ​ໂປນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານພິທີ ໂດຍ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີ, ທ່ານ ບຸນເນືອງ ຈັນຫອມ, ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ LXML, ບັນດາແຂກຖືກເຊີນ, ຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້, ຫ້ອງການຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳເມືອງວິລະບູລີ ແລະ LXML ກໍ​ໄດ້ຈັດພິທີປິດ ໂຄງການສົ່ງເສີມນັກຮຽນຝຶກອົບຮົມສິນລະປະດົນຕີພື້ນເມືອງ ໂດຍ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ຂອງ ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີ ທ່ານ ວາລີຍະ ສີຈັນທອງທິບ. LXML ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທຶນ ແລະ ເຄື່ອງ​ດົນ​ຕີ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ຮຽນ​ຢູ່​ເມືອງວິ​ລະ​ຍູ​ລີ ໄດ້ຮຽນສິນ​ລະ​ປະ​ດົນ​ຕີ​ພື້ນ​ເມືອງ​ ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ​ນີ້​ໄວ້.​ ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, LXML ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທຶນ US$10.000 ເຂົ້າ​ໃສ່​ ໂຄງ​ການ​ນີ້, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ແກ່ນັກ​ດົນ​ຕີ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ລາວ 30 ນ້ອງ​ນັກ​ຮຽນ.

ກອງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ LXML ໄດ້​ສະ​ໜອງ​ທຶນ US$750,000 ຕໍ່ປີ ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຊຸມຊົນ ອ້ອມຂ້າງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ໂດຍສຸມໃສ່ 3 ເສົ່າຫຼັກທີ່ສຳຄັນຄື: ການຮັບປະກັນດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ (30% ຂອງກ​ອງ​ທຶນ); ການ​ສຶກ​ສາ, ທຶນ​ການ​ສືກ​ສາ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ຮຽນ​ເກັ່ງ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕໍ່​ນັກ​ຮຽນ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ (25%); ແລະ ການສົ່ງ​ເສີມ​​ສຸກ​ຂະ​ພາບພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ (20%).  ສ່ວນ​ທຶນ​ທີ່​ເຫຼືອແມ່ນຈະຖືກຈັດ​ສັນເຂົ້າ​ໃສ່​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອື່ນໆ ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັບ ຊຸ​ມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ລວມໄປ​ເຖິງກອງ​ທຶນ​​ບັນ​ເທົາ​ໄພ​ພິ​ບັດ ຈຳ​ນວນ US$25.000 ຕໍ່​ປີ ເຊິ່ງ ຜ່ານ​ມາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເກີດ ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ແລະ ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຕ່າງໆ.

ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, LXML ໄດ້​ລົງ​ທຶນ US$11 ລ້ານ ໃນ​ເມືອງວິ​ລະ​ບູ​ລີ​ຜ່ານ​ກອງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ອື່ນໆ ອັນ​ໄດ້ສ້າງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ​ ແລະ ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ກວ່າ 40 000 ຄົນ ຜ່ານ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສຳ​ຄັນ ກໍ​ຄື​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ. ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ກ່ອນ​ນ້າ​ນີ້, ເມືອງວິ​ລະ​ບູ​ລີ ຖືກ​ຈັດ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່ “ທຸກ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ”, ແຕ່​ຍ້ອນ​ການ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ, ການ​ຄ້າ, ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ, ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ຟົດ​ຟຶ້ນ ແລະ ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ

ພິທີມອບ-ຮັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ພູຄຳ, ບ້ານບຸ່ງຄຳ, ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2022
ນ້ອງນັກຮຽນ ຫຼິ້ນດົນຕີພື້ນເມືອງທີ່ຕົນໄດ້ຝຶກຝົນ ໃນວາລະ ປິດໂຄງການ.
ກັນຍາ 27, 2022
ອ່ານ​ຕື່ມ
ການປັບປຸງຝາຍນາກະຊິນ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ
ການປັບປຸງຝາຍນາກະຊິນ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ

15 ສິງຫາ 2022 – ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ໄດ້ມອບຝາຍນາກະຊິນ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ສ້ອມແປງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານນາກະຊິນ ແລະ ບ້ານເມືອງຫຼວງ ມູນຄ່າກວ່າ USD$73,230.

ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລຊມລ ໄດ້ມອບໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານນາກະຊິນ ແລະ ບ້ານເມືອງຫຼວງ ໂດຍການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ວາລິຍະ ສີຈັນທອງທິບ, ເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີຜູ້ໃໝ່.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຝາຍນາກະຊິນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນນຳໃຊ້ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍລິສັດ ລຊມລ ມູນຄ່າ $US95,249. ເນື່ອງຈາກສະພາບຝົນຕົກໜັກ ເຮັດໃຫ້ຄັນຄູເກີດເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ເສຍຫາຍ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຜະລິດກະສິກຳໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2022 ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມລົງມືສ້ອມແປງ ແລະ ຍົກລະດັບຝາຍດັ່ງກ່າວ.

ກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການພື້ນຖານ ແລະ ໃຫ້ສິດອຳນາດແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເມືອງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນລຸບູລິມະສິດການພັດທະນາຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ນຳພາຈາກຊຸມຊົນ. ໂຄງການສ້ອມແປງຝາຍນາກະຊິນ ແມ່ນໂຄງການຕົວແບບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນດ້ານແຮງງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຫີນຈຳນວນ 1000 ແມັດກ້ອນ ຈາກບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຄື ຫອມມະລາ.

ໃນງານຍັງໄດ້ມີການປ່ອຍປາກວ່າ 10,000 ໂຕ ລົງໃນເຂດວັງສະຫງວນ.

ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຈະຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາໂຄງການ, ອ່າງນ້ຳ, ຝາຍ, ແລະ ວັງສະຫງວນ. ການເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ຂອງຊຸມຊົນ ຈະຍືດອາຍຸການນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍືນຍົງ ດ້ວຍການເພີ່ມຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ”.

ການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນບົນພື້ນຖານຂອງ 3 ເສົາຄ້ຳຫຼັກ – ການປັບປຸງການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ ສຳລັບຄົນຮຸ່ນໃໝ່. ມາຮອດປະຈຸບັນ ກອງທຶນໄດ້ປະກອບສ່ວນກວ່າ $US11 ລ້ານ ເຂົ້າໃນການສ້າງໂຮງຮຽນ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ຫ້ອງນ້ຳ, ໜອງປາ, ນ້ຳສະອາດ, ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານການພັດທະນາອື່ນໆ ຊຶ່ງສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເມືອງວິລະບູລີ ຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນ.

ກັນຍາ 06, 2022
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຄວາມຍືນຍົງ

ລູກຄ້າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ລູກຄ້າຈະຖືກຕິດຕາມໂດຍລູກຄ້າ. ໃນ hendrerit Arcu ຫຼືກາຕູນ laugh, ໃນ consectetur ໄດ້ຖືພາ. ຫ້ອງຮຽນແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ງຽບສະຫງົບທີ່ຫັນໄປຫາຊາຍຝັ່ງໂດຍຜ່ານການແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍຜ່ານໂຄງການ Hymenaean.

ອາຊີບ

ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ

ຄົ້ນພົບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບໍ່ຄຳເຊໂປນ.