Improved Nakasin Irrigation System promotes Agriculture and Food Security

Improved Nakasin Irrigation System promotes Agriculture and Food Security

 

09 September 2022

15 August 2022 – LXML handed upgraded and repaired Nakasin irrigation system to promote agriculture and food security to Nakasin and Meungluang villagers valued USD$73,230.

Mr Saman Aneka, LXML Managing Director handed the repaired project to Nakasin and Meungluang village authorities witness by Mr Variya Sichanthongthip, newly appointed Vilabouly District Chief.

Initially, Nakasin weir was built and handed to community on 12 August 2020, under community Trust Fund program (TF) valued USD$95,249. However, due to heavy rainfall, the embankment was damaged and eroded. Upgrade also required to support further agriculture production areas. Hence, on 7 Mar 2022, repair and upgrade project was established.

The TF aims to improve livelihood through access to basic services and empowered district and villagers to set and achieve their own development priorities through a participatory and community-led approach. This irrigation repair project set an example of participatory from host villagers, and local authority by actively providing extensive labours and contribution of 1000 cubic metres of rock from a local business, Hommala.

At the event, participants also release 10,000 fishes to the conservation zone.

“I hope that district authorities, village organizations, villagers and relevant partners will jointly maintain the projects – the dams, weirs, and conservation zone” said Mr Saman Aneka, LXML Managing Director. “Community ownership of these projects will extend its use and provide optimal and lasting benefits through increased agricultural productivity and improved food security.”

The TF’s support has built on three pillars – improving food security, health, and education for future generation. To date, US$11 million has been invested in the TF to build schools, roads, latrines, fishponds, potable water, electricity, and other infrastructure development benefiting more than 40,000 people in Vilabouly.ການປັບປຸງຝາຍນາກະຊິນ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ

 

09 ກັນຍາ 2022

15 ສິງຫາ 2022 – ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ໄດ້ມອບຝາຍນາກະຊິນ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ສ້ອມແປງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານນາກະຊິນ ແລະ ບ້ານເມືອງຫຼວງ ມູນຄ່າກວ່າ USD$73,230.

ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລຊມລ ໄດ້ມອບໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານນາກະຊິນ ແລະ ບ້ານເມືອງຫຼວງ ໂດຍການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ວາລິຍະ ສີຈັນທອງທິບ, ເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີຜູ້ໃໝ່.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຝາຍນາກະຊິນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນນຳໃຊ້ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍລິສັດ ລຊມລ ມູນຄ່າ $US95,249. ເນື່ອງຈາກສະພາບຝົນຕົກໜັກ ເຮັດໃຫ້ຄັນຄູເກີດເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ເສຍຫາຍ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຜະລິດກະສິກຳໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2022 ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມລົງມືສ້ອມແປງ ແລະ ຍົກລະດັບຝາຍດັ່ງກ່າວ.

ກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການພື້ນຖານ ແລະ ໃຫ້ສິດອຳນາດແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເມືອງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນລຸບູລິມະສິດການພັດທະນາຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ນຳພາຈາກຊຸມຊົນ. ໂຄງການສ້ອມແປງຝາຍນາກະຊິນ ແມ່ນໂຄງການຕົວແບບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນດ້ານແຮງງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຫີນຈຳນວນ 1000 ແມັດກ້ອນ ຈາກບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຄື ຫອມມະລາ.

ໃນງານຍັງໄດ້ມີການປ່ອຍປາກວ່າ 10,000 ໂຕ ລົງໃນເຂດວັງສະຫງວນ.

ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຈະຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາໂຄງການ, ອ່າງນ້ຳ, ຝາຍ, ແລະ ວັງສະຫງວນ. ການເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ຂອງຊຸມຊົນ ຈະຍືດອາຍຸການນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍືນຍົງ ດ້ວຍການເພີ່ມຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ”.

ການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນບົນພື້ນຖານຂອງ 3 ເສົາຄ້ຳຫຼັກ – ການປັບປຸງການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ ສຳລັບຄົນຮຸ່ນໃໝ່. ມາຮອດປະຈຸບັນ ກອງທຶນໄດ້ປະກອບສ່ວນກວ່າ $US11 ລ້ານ ເຂົ້າໃນການສ້າງໂຮງຮຽນ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ຫ້ອງນ້ຳ, ໜອງປາ, ນ້ຳສະອາດ, ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານການພັດທະນາອື່ນໆ ຊຶ່ງສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເມືອງວິລະບູລີ ຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນ

©️Lane Xang Minerals Limited 2021. All Right Reserved.