Community Engagement on Mine Safety

Community Engagement on Mine Safety

 

Since January 2022, our Community Relations engaged community members about the risks of unauthorized entry and safety issues around mining sites. It is important to continuously work closely with local leaders to spread the message about safety hazards and access to mining areas.

Our team has reached 61 people in five villages, raising awareness on the dangers of unauthorized entry, including safety along haul roads and other hazards.

In accordance with COVID-19 restrictions, sessions limited the number of participants to include key village leaders and local authorities who will disperse key messages through village loudspeakers and word of mouth to the community.

In addition to these forums, the Community Relations team engaged with community members on important issues related to community development and LXML operations.

The community engagement team will visit five more villages around Sepon mine in the coming weeks to continue to send the message around safety near mining areas.


ບ້ານປ່າດົງ, 12 ກຸມພາ 2022 | Ban Padong, 12 February 2022

ການຂົນຂວາຍຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພໃນບໍ່ແຮ່

 

ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ທີມງານພົວພັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ລົງຂົນຂວາຍສະມາຊິກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງຂອງການເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ບໍ່ແຮ່ແບບບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບຫົວໜ້າແນວໂຮມທ້ອງຖິ່ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ກະຈາຍຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບ ຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າເຖິງ 61 ຄົນ ໃນ 5 ບ້ານ, ໂດຍໄດ້ປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງການເຂົ້າພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແບບບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ລວມທັງ ຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ນທາງລົດແກ່ແຮ່ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍອື່ນໆ.

ອີງຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ COVID-19 ຈຶ່ງໄດ້ຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ສະເພາະຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ຜູ້ທີ່ຈະປະກາດເນື້ອໃນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ ທາງ ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ປາກຕໍ່ປາກ.

ນອກຈາກຊ່ອງທາງນີ້ແລ້ວ, ທີມງານພົວພັນຊຸມຊົນກໍຍັງຂົນຂວາຍສະມາຊິກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ ປະເດັນສຳຄັນທີ່ຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງການຄຳ-ທອງເຊໂປນ.

ທີມງານຂົນຂວາຍຊຸມຊົນຍັງຈະລົງຢ້ຽມຢາມອີກ 5 ບ້ານ ອ້ອມຂ້າງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ໃນອາທິດຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອສືບຕໍ່ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພໃກ້ພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.

©️Lane Xang Minerals Limited 2021. All Right Reserved.